برای مشاهده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر روی تصویر کلیک کنید 

 آگهی مناقصه

فراخوان عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی تدارکاتی و پشتیبانی

  • اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، تدارکاتی و پشتیبانی به شماره 2000003686000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه ساعت 14:30 مورخ 1400/02/19 به نشانی فوق مراجعه نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان

 

 اگهی مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی تدارکاتی و پشتیبانی

اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدماتی تدارکاتی و پشتیبانی به شماره 2001003686000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه ساعت 14/30 مورخ 1401/02/18 به نشانی فوق مراجعه نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد .

روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان

 

 

 

تاریخ آخرین بروز رسانی سایت :05 11 2023 .